Đáp án Test IQ Câu 3

=> Đáp án E

Giải thích: Ô hình thứ 1 kết hợp với ô hình thứ 2 sẽ tạo ra ô hình thứ 3

1 bình luận về “Đáp án Test IQ Câu 3”

Viết một bình luận