Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Có Đáp Án

Dưới đây là bài tập trắc nghiệm sinh 11 online có đáp án miễn phí cho bộ môn Sinh học 11 (lớp 11). Với đầy đủ bài tập trải dài tất các các chương và cả bộ đề tổng hợp thi học khì hay kiểm tra giữa kỳ.

THI HỌC KỲ

CHƯƠNG 1: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

A: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT

 • Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
 • Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây
 • Bài 3: Thoát hơi nước
 • Bài 4: Vai trò của nguyên tố khoáng
 • Bài 5: Dinh dưỡng Nitơ ở thực vật
 • Bài 6: Dinh dưỡng Nitơ ở thực vật (tiếp)
 • Bài 8: Quang hợp ở thực vật
 • Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vât C3, C4 và CAM
 • Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp
 • Bài 12: Hô hấp ở thực vật

B: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT

 • Bài 15: Tiêu hóa ở động vật
 • Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (Tiếp theo)
 • Bài 17: Hô hấp ở động vật
 • Trắc nghiệm bài 18: Tuần hoàn máu
 • Bài 19: Tuần hoàn máu (tiếp)
 • Bài 20: Cân bằng nội môi

CHƯƠNG 2: CẢM ỨNG

A: CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT

 • Bài 23: Hướng động
 • Bài 24: Ứng động Sinh học

B: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT

 • Bài 26: Cảm ứng ở động vật
 • Bài 27: Cảm ứng ở động vật ( tiếp)
 • Bài 28: Điện thế nghỉ
 • Bài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh
 • Bài 30: Truyền tin qua xinap
 • Bài 31: Tập tính ở động vật
 • Bài 32: Tập tính của động vật (tiếp theo)

CHƯƠNG 3: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

A: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT

 • Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật
 • Bài 35: Hoocmon thực vật
 • Bài 36 Phát triển ở thực vật có hoa

B: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở DỘNG VẬT

 • Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật
 • Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
 • Bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật ( tiếp)

CHƯƠNG 4: SINH SẢN

A: SINH SẢN Ở THỰC VẬT

 • Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật
 • Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

B: SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT

 • Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật
 • Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật
 • Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản
 • Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Trên đây là danh mục tổng hợp bộ đề thi trắc nghiệm Sinh 11 của Test Nhanh 3S. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công trong học tập nhé!