Trắc Nghiệm Sinh Học 12 Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

1. Gen là gì?

 
 
 
 

2. Có bao nhiêu bộ ba mã hoá axit amin?

 
 
 
 

3. Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo những nguyên tắc nào?

 
 
 
 

4. Vì sao trên mạch khuôn 5’-3’ mạch mới được tổng hợp ngắt quảng?

 
 
 
 

5. Một trong những điểm khác nhau trong quá trình nhân đôi ADN giữa tế bào sinh vật nhân sơ và tế bào sinh vật nhân thực là gì?

 
 
 
 

6. Những mã di truyền nào sau đây có tính thoái hóa?

 
 
 
 

7. Tính đặc hiệu của mã di truyền được thể hiện như thế nào?

 
 
 
 

8. Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo những nguyên tắc nào?

 
 
 
 

9. Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây SAI?

 
 
 
 

10. Trong thành phần cấu trúc của một gen điển hình gồm có các phần:

 
 
 
 

11. Khi nói về mã di truyền ở sinh vật nhân thực, nhận định nào sao đây là không đúng?

 
 
 
 

12. Các mạch đơn mới được tổng hợp trong quá trình nhân đôi của phân tử ADN hình thành:

 
 
 
 

13. Ở cấp độ phân tử, thông tin di truyền được truyền từ tế bào mẹ sang tế bào con nhờ cơ chế

 
 
 
 

14. Dựa vào đâu để phân loại gen cấu trúc và gen điều hòa?

 
 
 
 

Câu 15: Một gen dài 5100Ao, số nucleotit loại A của gen bằng 2/3 số lượng một loại nucleotit khác. Gen này thực hiện tái bản liên tiếp 4 lần. Số nucleotit mỗi loại mà môi trường nội bào cung cấp cho quá trình tái bản trên là:

 
 
 
 

16. Một gen gồm 150 vòng xoắn và có 3900 liên kết hidro, nhân đôi liên tiếp 3 lần. Số nucleotit tự do mỗi loại mà môi trường nội bào cần cung cấp cho quá trình này là:

 
 
 
 

17. Một gen ở sinh vật nhân thực có 3900 liên kết hidro và có 900 nucleotit loại guanine. Mạch 1 của gen có số nucleotit loại adenine chiếm 30% và số nucleotit loại guanine chiếm 10% tổng số nucleotit của mạch. Số nucleotit mỗi loại ở mạch 1 của gen này là:

 
 
 
 

Đây là bài kiểm tra trắc nghiệm sinh 12 bài 1 miễn phí của Test Nhanh 3S!